Zarząd

Prezes
zarządu

Dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL

 (ur. 1977), magister teologii (2003) i ekonomii (2004). Stopień doktora w zakresie teologii moralnej uzyskał w 2007 roku, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego.

Jest absolwentem studiów doktoranckich z ekonomii (SGH w Warszawie, 2014), studiów podyplomowych „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych” (Lubelska Szkoła Biznesu, 2009) oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa (Filia KUL w Stalowej Woli, 2022).

Od roku 2008 pracuje na KUL. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe w obszarze katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej, etyki biznesu, ekonomii rozwoju i przedsiębiorczości społecznej. Wystąpił na blisko 40 konferencjach w Polsce i za granicą. Jest autorem ponad 80 publikacji naukowych. Odbywał staże naukowo-badawcze w USA i na Słowacji. Współautor projektu „Kuźnia liderów przedsiębiorczości społecznej” dofinansowanego przez NCBiR. Otrzymał także grant z NCN na badanie aksjologiczno-normatywnych uwarunkowań przedsiębiorczości społecznej.

Aktywnie włącza się w działalność organizacyjną uczelni, m.in. w latach 2012-2020 był członkiem Senackiej Komisji Administracyjno-Finansowej, pełnił funkcję prezesa zarządu Fundacji Rozwoju KUL (2013), a obecnie jest członkiem Uniwersyteckiej Komisji Budżetowej, zastępcą prezesa zarządu Fundacji im. Jacka Krawczyka oraz prezesem zarządu Fundacji Potulickiej.

Zastępca prezesa

Dr Andrzej Gładysz

 (ur. 1985), magister historii (KUL, 2009) i muzykologii (KUL, 2011). Stopień doktora w zakresie historii uzyskał w 2015 roku.

Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z „Zarządzania w kulturze” (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2019) oraz w zakresie „Zarządzenia infrastrukturą i modernizacji rolnictwa” (Filia KUL w Stalowej Woli, 2022) oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Tarnowie (2005). Swoje kompetencje dydaktyczne rozwijał kończąc szereg kursów w ramach „Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji” dla kadry naukowej KUL, a także podczas szkolenia MNiSW „Mistrzowie Dydaktyki”, które w module podstawowym zrealizował na Uniwersytecie w Groningen (2020), a obecnie realizuje moduł zaawansowany w ścieżce „Train the Trainer”. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki o sztuce, konsultant Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Lublinie ds. organów (2022).

Już w czasie studiów doktoranckich prowadził zajęcia w Instytucie Historii KUL, zaś od roku 2015 pracuje w Instytucie Nauk o Sztuce (do 2019 r. Instytut Muzykologii). Jego działalność naukowo-badawcza koncentruje się wokół historii organów i działalności organmistrzów na ziemiach polskich, a także historii wojskowości staropolskiej. Brał udział w kilkudziesięciu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, redaktorem kilku tomów wieloautorskich oraz czasopisma „Przegląd Historyczno-Wojskowy”. Był kierownikiem kilku projektów dofinansowanych przez MKiDN za pośrednictwem Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (Muzyczny Ślad 2021, Muzyka 2022, Muzyczny Ślad 2022) oraz wykonawcą w dwóch grantach NPRH (w module Dziedzictwo Narodowe).

Prowadzi ponadto bogatą działalność artystyczną, jako wokalista i konferansjer, współpracując m.in. z Filharmonią Lubelską, Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze, Teatrem Muzycznym w Lublinie, Lubelską Akademią Muzyki Dawnej, Fundacją im. I.J. Paderewskiego, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Stowarzyszeniem Anthill i szeregiem impresariatów.

Wiceprezes Fundacji Potulickiej, dyrektor i wiceprezes Chóru KUL, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca KUL, członek Zespołu Ekspertów KUL i Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL, członek Rady Programowej kierunku Muzykologia i Komisji Grantowej dyscypliny Nauki o Sztuce, koordynator ds. komercjalizacji w Instytucie Nauk o Sztuce.

Członek zarządu

Dr hab. Mieczysław Ryba prof. KUL

Urodził się 14 stycznia 1969 r. w Bieczu na Podkarpaciu. Ukończył studia historyczne w 1994 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 2008 r. uzyskał habilitację. Obecnie jest pracownikiem naukowym KUL, m.in. kierował katedrą Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku, a także wykładowcą Akademii Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich, magisterskich, kilku doktorskich. Prowadzi intensywną, interdyscyplinarną współpracę naukową ze środowiskiem tomistycznym KUL.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in. książek: Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym (Lublin 1999), Magistra vitae. Rozważania historyczne (Radom 2004), Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistyczna w latach 1944–1956 (Lublin 2006), Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie w latach 1914–1918 (Lublin 2007), Odkłamać wczoraj i dziś (Warszawa 2014), Stosunki państwo-Kościół w województwie lubelskim 1918–1939 (Lublin 2016), The idea of Catholic University in the reborn Poland (Warszawa–Radzymin 2018), Stosunki państwo-Kościół na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej (Warszawa 2021).

Prof. Ryba pełni funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Jest redaktorem naczelnym „Zeszytów Społecznych KIK”, znanym publicystą politycznym i historycznym. Od lat utrzymuje kontakty zawodowe z Instytutem Edukacji Narodowej. 

Wiele lat był radnym miasta Lublina. W latach 2010–2018 zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin; obecnie jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego. Prof. Ryba jest zaangażowany w różnorodne inicjatywy społeczne, samorządowe i państwowe. Od 27 do 28 kwietnia 2021 r. uczestniczył w pracach Rady Programowej Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza. Jest członkiem Rady Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, a od czerwca 2020 r. członkiem Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W listopadzie 2020 r. został przewodniczącym Zespołu Doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki.

11 listopada 2015 r. Mieczysław Ryba został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Obecnie jest członkiem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 2007–2011 (za czasów prezesury prof. Janusza Kurtyki) był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 27 stycznia 2022 r. powołany na członka Kolegium IPN.