Sprzedaż nieruchomości

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYCH PRZETARGACH W ZAKŁADCE NIERUCHOMOŚĆI -> OGŁOSZENIA


Sprzedażą nieruchomości zajmuje się:

Michał Kołodziejczyk
mkolodziejczyk@fundacjapotulicka.pl
kom. +48 517 495 632

Zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Osówiec, gmina Sicienko, Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 17/38 o powierzchni 1,7819 ha, działka o numerze ewidencyjnym 13/9  o powierzchni 0,2809 ha  oraz działka o numerze ewidencyjnym 12/18 o powierzchni 0,0959 ha,  ujawnionych w KW nr BY1N/00012199/7 o łącznej powierzchni: 2,1587 ha

 

Opis nieruchomości :

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone są w miejscowości Osówiec w odległości ok. 13 km od centrum Bydgoszczy, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej nr S5, ok. 6,5 km od miejscowości Sicienko. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowią grunty niezabudowane rolne z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki znajdują się bezpośrednio przy działkach nr 12/16, 17/37 i 13/8 stanowiących drogę ekspresową. Działka nr 17/38 posiada kształt nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda. Działka nr 13/9 posiada kształt nieregularny, trójkątny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda. Działka nr 12/18 posiada kształt nieregularny, trójkątny. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu działki – brak. W bliskiej odległości zlokalizowany dostęp do mediów: prąd i woda.

Wszystkie działki mają zjazdy z drogi technicznej usytuowanej wzdłuż trasy S5.

 

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku,  nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A – jednostka o charakterze podmiejskim–inwestycyjno–osadniczo– rolniczym.

Cena łączna nieruchomości : 486 150,00 PLN netto 

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości: Potulice, gmina Nakło nad Notecią, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 6/21 ujawniona w KW nr BY1N/00019899/3  klasa Br-RIVb, powierzchnia działki 1,3456 ha.

Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki 6/21 i 6/22 pełniły funkcjonalną całość gospodarczą. Od maja 2023 roku, działalność rolnicza nie jest prowadzona. Działka nr 6/21, ma kształt zbliżony do prostokąta, południowa granica działki biegnie wzdłuż ulicy Hrabiny Potulickiej. Wschodnia granica działki jest wspólną z dz. nr 6/22. Działka wzdłuż południowej granicy zabudowana jest budynkiem obory. Wzdłuż północnej granicy usytuowane są budynki znajdujące się w zwartej zabudowie stodoły, porodówki i jałownik – stajnia. W północno wschodnim narożniku działki znajduję się budynek paszarni. Przy zachodniej granicy działki znajduję się nieczynny budynek hydroforni (nr ewidencyjny 489).  Wjazd na działkę z ulicy Hrabiny Potulickiej odbywa się przez bramę posadowioną w południowo – zachodnim narożniku działki. W ulicy Hrabiny Potulickiej biegnie sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjnej. W odległości około 10 metrów przebiega sieć gazowa. Działka jest w części ogrodzona (od strony zachodniej) ogrodzeniem betonowym z paneli betonowych. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna.

Dostęp do instalacji:

– elektryczna

– wodociągowa.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12.07.2023 stwierdzono, że nr 6/21 i 6/22 położone są na terenie, dla którego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią, przyjętym uchwałą nr LXVII/1300/2023 rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 29 czerwca 2023 roku, przedmiotowe działki położne są w strefie F- osadniczo – leśnej. W strefie wskazana jest adaptacja istniejących funkcji i możliwość ich rozwoju w skupieniach pod warunkiem posiadania sąsiedztwa o tej samej funkcji.

Cena nieruchomości : 1 227 450,00 PLN netto 

Fundacja Potulicka z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Potulice, gmina Nakło nad Notecią, Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 6/22 ujawniona w KW nr BY1N/00019899/3  klasa Br-RIVb, powierzchnia działki 1,0348 ha.

Opis nieruchomości :

Przedmiotowe działki 6/21 i 6/22 pełniły funkcjonalną całość gospodarczą. Od maja 2023 roku, działalność rolnicza nie jest prowadzona. Działka nr 6/22 ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Na działce w części południowo –zachodniej znajduję się betonowa budowla tzw. gnojownik. W pozostałej części działka jest niezabudowana. Wjazd na działkę odbywa się z ulicy Hrabiny Potulickiej. Wzdłuż zachodniej granicy przebiega kablowa linia energetyczna. W ulicy Hrabiny Potulickiej biegnie sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i kanalizacyjnej. W odległości około 135 metrów przebiega sieć gazowa. Działka jest w części ogrodzona (od ulicy), z ogrodzenia betonowego z paneli betonowych.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12.07.2023 stwierdzono, że nr 6/21 i 6/22 położone są na terenie, dla którego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią, przyjętym uchwałą nr LXVII/1300/2023 rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 29 czerwca 2023 roku, przedmiotowe działki położne są w strefie F- osadniczo – leśnej. W strefie wskazana jest adaptacja istniejących funkcji i możliwość ich rozwoju w skupieniach pod warunkiem posiadania sąsiedztwa o tej samej funkcji.
Cena nieruchomości : 249 900,00 PLN 

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości: Wierzchucinek,  gmina Sicienko, działka o numerze ewidencyjnym 42, ujawniona w KW nr BY1N/00013166/4,  powierzchnia działki 12,1400 ha.

Opis nieruchomości :

Działka gruntu nr 42 o kształcie nieregularnym. Położona jest między Jeziorem Wierzchucińskim Dużym i Małym. Dojazd po drodze utwardzonej. W bliskiej odległości znajdują się ogródki działkowe. Działka  w znacznej części pokryta jest drzewostanem leśnym. Działka posiada bezpośredni dostęp do jeziora ( ponad 100 m linii brzegowej)

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu położenia nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – Uchwała numer XVII/148/2016 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lipca 2016 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie typu C.

„Jednostka C” – o charakterze ekologiczno – osadniczym: obejmuje teren w granicach obszaru chronionego krajobrazu (Obszar Ochronnego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich) oraz w jego sąsiedztwie. Możliwy jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, usług oraz zagospodarowania turystycznego – rozwój zagospodarowania w oparciu o przepisy regulujące funkcjonowanie obszaru chronionego krajobrazu.

Wskazuje się następujący profil funkcjonalny:

·         Ochronna – teren położony w obszarze chronionego krajobrazu,

·         Funkcja uzupełniająca – rekreacyjno – wypoczynkowa, mieszkaniowa

Cena nieruchomości : 1 844 489,00 PLN netto

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości: Zielonczyn, obręb Strzelewo, gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie: działka o numerze ewidencyjnym 56/4 o powierzchni 11,6297 oraz działka o nr ewidencyjnym 56/6 o powierzchni 1,4997 ha, łącznie powierzchnia 13,1294 ha,  ujawnionych w KW nr BY1N/00033359/0.  

Opis nieruchomości :

Teren pofałdowany, na niewielkim fragmencie na działce 56/4, przy drodze wojewódzkiej porośnięty drzewami. Kształt działki nr 56/4 nieregularny, działki 56/6 zbliżony do trapezu z wąską częścią przeznaczoną na dojazd do nieruchomości. Nieruchomość nieuzbrojona w infrastrukturę, nieogrodzona. Działki usytuowane są wzdłuż drogi krajowej nr 10 i drogi wojewódzkiej nr 244.

Nieruchomość położona jest około 5 km od siedziby Urzędu gminy w Sicienku. Bardzo dobra dostępność do planowanej przez GDDKiA trasy szybkiego ruchu S10 (planowany węzeł zjazdowy ok. 300 m od obu działek). Położenie ekonomiczne b. dobre. Obie działki mogą być w całości zagospodarowane inwestycyjnie. Media: przez teren działki przebiegają linie telekomunikacyjne. W pobliżu dostęp do sieci wodociągowej, energetycznej oraz gazociągowej.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

W gminie Sicienko, obręb Strzelewo obowiązuje dla działek 56/4 i 56/6 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXI/196/1997 Rady Gminy Sicienko z dnia 22.01.1997 roku w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego. Działki nr 56/4 i 56/6 położone są na terenie oznaczonym symbolem: Ł 18 P//S/U – przeznaczone  na cele inwestycyjne – zakłady produkcji, bazy, składy i magazyny.

Cena łączna wywoławcza nieruchomości : 16 090 000,00 PLN netto