Regulamin do przetargów

REGULAMIN DO PRZETARGÓW

Załącznik nr 3
Do Regulaminu określającego zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Fundacji Potulickiej.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
Materiały obowiązkowe

  1. Imię i nazwisko/nazwa Firmy oferenta, telefon kontaktowy
  2. Adres oferenta/siedziba Firmy,
  3. Dane Firmy : NIP, REGON ,
  4. PESEL w przypadku osoby fizycznej,
  5. Data sporządzenia oferty;
  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  7. Oferowana cena,
  8. Proponowany sposób jej zapłaty,
  9. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
  10. Kopia dowodu wniesienia wadium.

Zgoda oferenta na przetwarzanie danych na potrzeby przetargu zgodnie z
„Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Pobierz ->> REGULAMIN