Ogłoszenia

OGłOSZENIE O PRZETARGU

1. PRZETARG NR 21/2018/FP

Fundacja Potulicka  z  siedzibą w Wojnowie, Wojnowo 5 , 86-014 Sicienko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości : Wojnowo gmina Sicienko,  Województwo Kujawsko-pomorskie, działka o numerze ewidencyjnym 25/2 ujawniona w KW nr BY1N/00012200/8 klasa R IVa, powierzchnia działki 0,3746 ha.

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana usytuowana przy drodze z Wojnowa do Mochla. Teren porośnięty gęstymi samosiejkami drzew z przewagą klonu. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sicienko uchwalonego Uchwałą nr XVII/148/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 27.07.2016r. ww. działka znajduje się w jednostce „B1”  – teren o charakterze rolniczo-osadniczym, dla którego dominującą funkcją jest rolnictwo a funkcja uzupełniającą – funkcja mieszkaniowa i gospodarcza.

Przeznaczenie Nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Cena wywoławcza nieruchomości : 40.990,00 PLN

Termin otwarcia ofert  : 03.09.2018r. godz.  13.00

Miejsce przetargu : Wojnowo 5 , gmina Sicienko, Sala Konferencyjna.

Warunki przetargu :

  • Wysokość wadium : 5% ceny wywoławczej netto    kwota 2.049,50 PLN
  • Wadium wnoszone jest w : pieniądzu,  w kasie w siedzibie Fundacji, lub na konto nr :

85 2030 0045 1110 0000 0047 4360

  • Wadium należy wnieść do dnia 08.2018r.
  • Termin składania ofert : do dnia 03.09.2018r. do 11.00
  • Miejsce składania ofert : Wojnowo 5, 86-014 Sicienko, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z napisem PRZETARG NR 21/2018/FP

Dokumentacja nieruchomości do wglądu w siedzibie Fundacji w terminie : 21-23.08.2018r. w godz. 10.00-12.00 (tel. kontaktowe : 885 852 552, 500 494 110, 885 855 039)

Fundacja Potulicka zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.